1.     Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego

1.1. Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

1.2. Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu

 

 

1.1. Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

Aby zdać maturę absolwent musi zaliczyć egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Ma do wyboru języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski.


Poniższe tabele zawierają opis wszystkich części arkusza maturalnego oraz arkusz matury majowej 2015 z j.
angielskiego i niemieckiego w formie PDF. Pojawią się one po kliknięciu na podkreślone elementy w tabelach.


 

* W tabeli znajdują się zestawy testujące języki obce nowożytne najpopularniejsze wśród maturzystów (j. angielski i j. niemiecki). Przykładowe zadania oraz zestawy zadań maturalnych z pozostałych języków obcych nowożytnych można znaleźć w poniższej tabeli:1.2.Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3. Podczas przygotowania do zadań 1. i 3. zdający nie może robić notatek. Za rozmowę wstępną zdający nie otrzymuje punktów w kategorii sprawność komunikacyjna, jednak rozmowa ta jest brana pod uwagę podczas oceny języka. Formuła egzaminu w roku 2015 jest praktycznie taka sama jak w roku 2012, zaszły drobne zmiany dotyczące czasu przeznaczonego na wykonanie zadań 1. i 2.

Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań są przedstawione w poniższej tabeli w formie PDF. Pojawią się one po kliknięciu na podkreślone elementy w tabeli.


*Sprawność komunikacyjna to tylko jedna z kategorii oceny, poniższa tabela podaje ilość punktów możliwych do uzyskania we wszystkich kategoriach:


 

W tabeli znajdują się zestawy testujące języki obce nowożytne najpopularniejsze wśród maturzystów (j. angielski i j. niemiecki). Przykładowe zadania oraz zestawy zadań maturalnych z pozostałych języków obcych nowożytnych można znaleźć w Informatorach przedmiotowych.