Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z języka polskiego

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:

 a) testu sprawdzającego umiejętność rozumienia tekstu nieliterackiego na różnych poziomach

 b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).

Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut i sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

 

Test czytania ze zrozumieniem składa się z dwóch zestawów, z których każdy obejmuje:

a) tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów,

b) wiązkę 5–7 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.

Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach.

Łącznie w obu zestawach składających się na test znajdzie się 10–13 zadań zróżnicowanych pod względem formy oraz sprawdzających różne kompetencje.

 

Teksty, do których odnoszą się zadania, zgodnie z podstawą programową mogą mieć charakter popularnonaukowy, publicystyczny lub (nowość) polityczny.

 

Warto zwrócić uwagę, że wg nowych kryteriów część testowa egzaminu sprawdza także znajomość utworów literackich, których, zgodnie z podstawą programową, nie wolno pominąć w procesie kształcenia (oznaczonych w podstawie gwiazdką).

 

Część arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza się umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi – interpretacji tekstu poetyckiego. Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.

 

W ocenie wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się:

 

·    w przypadku rozprawki: sformułowanie swojego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska,

 

·    w przypadku interpretacji: sformułowanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

 

Przy ocenianiu wypowiedzi argumentacyjnej nie stosuje się już tzw. klucza, ale kryteria oceniania sprawdzają trafność, wnikliwość i poprawność rzeczową uzasadnienia postawionej przez ucznia tezy, a także kompozycję, spójność, styl oraz poprawność językową i poprawność zapisu.

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz przykładowe zestawy zadań maturalnych w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw P i rozwiązanie P znajdujące się w prawej części tabeli.

 

Egzamin ustny z języka polskiego

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego  sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do tworzenia tej wypowiedzi jest  tekst kultury wskazany w pytaniu.

 

Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury oraz odnoszące się do niego polecenie i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi. Następnie przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat. Tekst kultury może być:

·        literacki,

·        ikoniczny (obraz, plakat, reklama),

·        popularnonaukowy  dotyczący wiedzy o języku.

 

Zadaniem zdającego jest rozwinięcie i poszerzenie zasygnalizowanych w poleceniu wątków – także poprzez odwołanie się do innych, dowolnie wybranych tekstów. Czasowniki operacyjne w poleceniu dają uczniowi wskazówkę, jaką formę ma wybrać dla wypowiedzi

 

Rozmowa może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej. Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy, która trwa około 5 minut,

członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp.

 

Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań są przedstawione w poniższej tabeli w formie PDF. Pojawią się one po kliknięciu na podkreślony element w tabeli.