Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z biologii

 

Od roku szkolnego 2014/2015 (w przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z biologii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i może do niego przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

 

Zakres sprawdzanych na egzaminie wiadomości i umiejętności z biologii określa nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

 

Zadania maturalne mają formę zamkniętą lub otwartą. Sprawdzają przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu, analizy eksperymentu – sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników, objaśniania i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaśniania związków przyczynowo skutkowych pomiędzy faktami, formułowania opinii i wniosków w związku z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeń

 

W arkuszu przeważają zadania otwarte; występują pojedynczo i w wiązkach tematycznych: wiele zadań zawiera po kilka poleceń odnoszących się do tego samego materiału źródłowego. Materiał ten może mieć formę tekstu, fotografii, rysunku, schematu, wykresu, diagramu, zestawu liczb ujętych w tabeli lub podanych inaczej.

 

W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora.

 

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz arkusz matury majowej 2015 w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw R i rozwiązanie R znajdujące się w prawej części tabeli.