Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z filozofii


Od roku szkolnego 2014/2015 (w przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z filozofii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i może do niego przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Zakres sprawdzanych na egzaminie wiadomości i umiejętności z historii określa nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

 

Zadania maturalne mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania dotyczą  tekstu/tekstów filozoficznych lub literackich związanych z filozofią. Sprawdzają umiejętność analizowania i interpretowania tekstów filozoficznych,  konfrontowania stanowisk i poglądów różnych filozofów, umiejętność argumentowania  własnego stanowiska, umiejętność tworzenia tekstu, funkcjonalne wykorzystanie wiedzy z historii filozofii.

 

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz arkusz matury majowej 2015 w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw R i rozwiązanie R znajdujące się w prawej części tabeli.