Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z historii sztuki


Od roku szkolnego 2014/2015 (w przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z historii sztuki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i może do niego przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Zakres sprawdzanych na egzaminie wiadomości i umiejętności z historii sztuki określa nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego .

Zadania maturalne mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania sprawdzają znajomość epok, stylów i kierunków, chronologii dziejów sztuki, twórców i ich dzieł, środowisk artystycznych, funkcji dzieł, ikonografii i terminologii z dziedziny historii sztuki.

W zadaniach wykorzystywane są różnorodne barwne materiały źródłowe, np. zdjęcia dzieł malarstwa, rzeźby i architektury, plany budowli i rysunki ornamentów. Polegają, między innymi, na wykonaniu opisów i analiz, w tym porównawczych, dzieł oraz ich elementów z różnych dziedzin sztuki.

 

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz  arkusz matury majowej 2015 w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw R i rozwiązanie R znajdujące się w prawej części tabeli.