Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z informatyki

Od roku szkolnego 2014/2015 (w przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z informatyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i może do niego przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Zakres sprawdzanych na egzaminie wiadomości i umiejętności z informatyki określa nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Egzamin ma formę pisemną, trwa 210 minut i składa się z dwóch części:

a) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera,
b) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera.

W czasie trwania pierwszej części egzaminu zdający może korzystać z kalkulatora.

Zadania maturalne mają formę zamkniętą lub otwartą, występują pojedynczo lub w wiązkach tematycznych, sprawdzają umiejętności złożone, w tym np. umiejętność informatycznego rozwiązywania problemu, charakteryzująca się przestrzeganiem kolejności etapów rozwiązania, będą sprawdzały umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania

i analizowania, będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,

np. zwartych fragmentów artykułów popularnonaukowych, algorytmów, schematów, tabel z danymi.

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz arkusz matury majowej 2015 w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw R i rozwiązanie R znajdujące się w prawej części tabeli.