1.     Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego

Język obcy nowożytny może być wybrany jako przedmiot dodatkowy. W danym roku szkolnym absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – może to być język obcy nowożytny. Absolwent może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wśród których mogą być

języki obce. Język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy musi być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.

Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego zostały przedstawione graficznie w tym diagramie.

 

1.1. Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

1.2. Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

1.3. Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

 

1.1.        Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

 

Poniższe tabele zawierają opis wszystkich części arkusza maturalnego oraz  przykładowe zestawy zadań z j. angielskiego i niemieckiego w formie PDF. Pojawią się one po kliknięciu na podkreślone elementy w tabelach.


* W tabeli znajdują się arkusz testujące języki obce nowożytne najpopularniejsze wśród maturzystów w Poznaniu (j. angielski i j. niemiecki). Arkusz maturalne z pozostałych języków obcych nowożytnych można znaleźć w poniższej tabeli:


 

1.2.        Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

 

Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.

Poniższa tabela zawiera opis wszystkich części arkusza maturalnego oraz arkusz maturalne z j. angielskiego i niemieckiego w formie PDF. Pojawią się one po kliknięciu na podkreślone elementy w tabelach. Egzamin trwa 180 minut.

W tabeli znajdują się zestawy testujące języki obce nowożytne najpopularniejsze wśród maturzystów poznańskich (j. angielski i j. niemiecki). Przykładowe zadania oraz zestawy zadań maturalnych z pozostałych języków obcych nowożytnych można znaleźć w Informatorach przedmiotowych z danego języka oraz w zakładce Arkusz Maturalne.
1.3.        Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

 Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której

uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole. Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań są przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również oraz  przykładowe zestawy zadań z j. angielskiego i niemieckiego w formie PDF. Pojawią się one po kliknięciu na podkreślone elementy w tabeli.* Sprawność komunikacyjna to tylko jedna z kategorii oceny, patrz poniższa tabela opisująca ilość punktów do uzyskania  w różnych kategoriach.

 

W tabeli znajdują się zestawy testujące języki obce nowożytne najpopularniejsze wśród maturzystów (j. angielski i j. niemiecki). Przykładowe zadania oraz zestawy zadań maturalnych z pozostałych języków obcych nowożytnych można znaleźć w Informatorach przedmiotowych.