Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z języka polskiego

 

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający 2 tematy wypracowania do wyboru:

1. wypowiedź argumentacyjna,

2. interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich.

Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.

Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 300 słów.

 

1.    Wypowiedź argumentacyjna

Zadanie składa się z polecenia i tekstu teoretycznego:

·        krytycznoliterackiego lub

·        historycznoliterackiego lub,

·        teoretycznoliterackiego.

Zadanie na poziomie rozszerzonym służy sprawdzeniu, czy zdający potrafi twórczo wykorzystać wypowiedzi takie, jak np. recenzja, szkic, artykuł, esej. Zdający korzysta przy tym nie tylko z dołączonego tekstu, ale odwołuje się do różnorodnych kontekstów kulturowych.

 

2.   Interpretacja porównawcza utworów literackich

Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich:

·        epickich albo

·        lirycznych, albo

·        dramatycznych

lub ich fragmentów.

Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się do innych fragmentów lub do całości tego utworu.

 

Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez

zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.

 

W ocenie wypracowań z poziomu rozszerzonego za kryteria najważniejsze uznaje się:

·        w przypadku wypowiedzi argumentacyjnej: określenie problemu podjętego w tekście i sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu;

·        w przypadku interpretacji porównawczej: sformułowanie koncepcji porównywania utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

Za kryteria wspomagające w obu formach gatunkowych uznaje się: poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, spójność lokalną tekstu, styl tekstu, poprawność językową i poprawność zapisu.

 

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz arkusz matury majowej 2015 w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw R i rozwiązanie R znajdujące się w prawej części tabeli.