Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z WOS

Od roku szkolnego 2014/2015 (w przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016) egzamin maturalny z WOS może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i może do niego przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Zakres sprawdzanych na egzaminie wiadomości i umiejętności z WOS określa nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

 

Zadania maturalne mają formę zamkniętą lub otwartą. Występują pojedynczo lub w wiązkach tematycznych, odnoszą się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp. Będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.

 

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz arkusz matury majowej 2015 w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw R i rozwiązanie R znajdujące się w prawej części tabeli.