MATURA 2018

Polub profil Matura Plus na facebooku, aby odblokować treść*.

* - Jeżeli polubiłeś już profil Matura Plus i nadal nie widzisz treści to cofnij polubienie i polub ponownie.

lub

Zaloguj się jeśli znasz kod dostępu

ZalogujPoniższa informacja jest przeznaczona dla:
     1. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018
     2. Absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2016/2017, 2015/2016 i 2014/2015.
     3. Absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich.
Informacja dla absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014, oraz absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 (niezależnie od tego, czy przystępowali już do egzaminu maturalnego, czy nie), jest dostępna tutaj.

Aby zdać maturę absolwent musi zaliczyć j. polski, matematykę i j. obcy nowożytny na co najmniej 30% wymaganych punktów, absolwent musi również przystąpić obowiązkowo do jednego egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego może to być albo poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny). Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.

Egzamin maturalny uważa się za niezdany, jeśli uczeń nie uzyskał co najmniej 30% pkt. z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej oraz jeśli uczeń nie przystąpił do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego lub któryś z powyższych egzaminów został unieważniony.

Absolwent ma również prawo przystąpić opcjonalnie do egzaminu/egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, który wybrał jako obowiązkowy egzamin z przedmiotu dodatkowego.

Informacje zostały podane skrótowo w formie poniższych diagramów.

MATURA 2018 - ZAKRES OBOWIĄZKOWY

Uwaga - proszę kliknąć na poszczególne przedmioty w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących egzaminów na wszystkich poziomach.PRZEDMIOTY OPCJONALNE

Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka mniejszości etnicznej, narodowej, obcego nowożytnego lub regionalnego – musi również przystąpić do części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo – jako dodatkowa opcja w przypadku języka obcego nowożytnego – dwujęzycznym.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków:

  1. angielskiego,
  2. francuskiego,
  3. hiszpańskiego,
  4. niemieckiego,
  5. rosyjskiego
  6. włoskiego.

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. W danym roku szkolnym absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – może to być język obcy nowożytny. Absolwent może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wśród których mogą być języki obce.

1.     Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:

a)    albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

b)    albo w części ustnej i w części pisemnej – wyłącznie na poziomie dwujęzycznym.

2.     Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny niż ten, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:

a)    albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

b)    albo w części ustnej i w części pisemnej, wybierając jedną z dwóch opcji: (i) część ustna - bez określania poziomu i część pisemna – na poziomie rozszerzonym albo (ii) część ustna na poziomie dwujęzycznym i część pisemna – również na poziomie dwujęzycznym.

Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego zostały przedstawione graficznie w tym diagramie.