Matura.org

MATURA W FORMULE SPRZED 2015

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Język obcy nowożytny jest jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów na maturze. Musi go zdawać każdy abiturient w Polsce i każdy musi zaliczyć na 30% pisemny na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny.

Podobnie jak w latach ubiegłych można wybrać język obcy nowożytny z listy 6 języków. Może to być:

  • Język angielski
  • Język francuski
  • Język niemiecki
  • Język rosyjski
  • Język hiszpański
  • Język włoski


Jeżeli maturzysta chce zdawać język na poziomie rozszerzonym, może to zrobić wybierając go jako przedmiot dodatkowy.

Etapy i części egzamin

Opis etapów i części egzaminu

Dostęp zdającego do materiału i czas na zapoznanie się
z poleceniem

Czas trwania części egzaminu

ilość punktów za sprawność komunikacyjną *
w danej części

Przygotowanie

zdający losuje zestaw i od razu i przystępuje do egzaminu

Zdający nie ma czasu na zapoznanie się z poleceniem

X

X

Rozmowa wstępna

egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami **

Listę pytań widzi jedynie egzaminujący, zdający odpowiada bez przygotowania na zadawane pytania
przykład zadania TYLKO DLA EGZAMINUJĄCEGO

ok. 2 minut

X

1.

Rozmowa z odgrywaniem roli

odgrywanie wskazanych w poleceniu ról z odniesieniem się do czterech elementów wskazanych w poleceniu
przykład zadania dla zdającego

zdający widzi polecenie i ma 30 sekund za zapoznanie się z nim przykład zadania TYLKO DLA EGZAMINUJĄCEGO

ok. 3 minut
(razem z przygotowaniem)

0-6
za ujęcie wszystkich 4 elementów z polecenia i rozwinięcie ich ***

2.

Opis ilustracji + odpowiedzi na 3 pytania

opis ilustracji z uwzględnieniem 3 elementów (kto? gdzie? co robi?) i odpowiedzi na 3 pytania z nią związane
przykład zadania dla zdającego

zdający widzi ilustrację, ale nie widzi pytań do niej, opisuje ja od razu, bez przygotowania
przykład zadania TYLKO DLA EGZAMINUJĄCEGO

ok. 4 minut
(opis 1 minuta, odpowiedzi 3 minuty)

0-6
za opis z 3 elementami oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania

3.

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania

zdający 1. wybiera element z materiału stymulującego, najlepiej spełniający warunki z polecenia, i uzasadnia swój wybór 2. wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy 3.odpowiada na 2 pytania
przykład zadania dla zdającego

Zdający widzi materiał ale nie widzi pytań do niego, ma 1 minutę na zapoznanie się z poleceniem
przykład zadania TYLKO DLA EGZAMINUJĄCEGO

ok. 5 minut
(przygotowanie-1 minuta, opis materiału – ca  2 minuty, odpowiedzi na 2 pytania - ca 2 minuty)

0-6
za opis, wybór, uzasadnienie, wyjaśnienie przyczyny odrzucenia i odpowiedzi na 2 pytania


* sprawność komunikacyjna to tylko jedna z kategorii oceny, patrz poniższa tabela opisująca ilość punktów do uzyskania w różnych kategoriach.

** pytania mogą pochodzić z różnych działów tematycznych np. przyroda, żywienie, życie rodzinne, oczekuje się odpowiedzi rozwiniętej, nie ma określonej liczby pytań, egzaminujący zada ich tyle, na ile pozwoli mu dwuminutowy czas tej części egzaminu egzaminujący często pyta też DLACZEGO.

*** egzaminujący celowo nie zgadza się z zdającym, czy dopytuje o szczegóły, tak aby ten musiał uzasadnić lub rozwinąć swoją wypowiedź, za rozwinięcie są osobne punkty.

Uwaga: podczas półminutowego przygotowania do zadania 1 i minutowego przygotowania do zadania 3 zdający nie może robić notatek.


Kryterium

Ilość punktów

Część egzaminu

Sprawność komunikacyjna

0-18 (po 6 pkt za każde z 3 zadań) *

Zadania 1,2,3

Zakres struktur leksykalno-gramatycznych

0-4**

Wszystkie części, również rozmowa wstępna

Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych

0-4

Wymowa

0-2

Płynność

0-2


* jeśli zdający potrzebuje pomocy egzaminującego lub jego wypowiedzi są niezgodne z tematem, może stracić 1-2 pkt za każde z trzech zadań.

** aby uzyskać 4 pkt za bogactwo językowe należy wyjść poza słownictwo podstawowe typu miły, fajny, interesujący.

Uwaga: Jeśli zdający nie przystąpił do wszystkich zadań, traci nie tylko punkty za sprawność komunikacyjną, ale również za pozostałe kryteria.

Nie można powrócić do zadania w późniejszym czasie, jeśli zdający nie wykona go wcale lub go nie skończy.
Arkusz P

Rozwiązanie P


* typy testów : testy zamknięte typu Prawda/ Fałsz, dobieranie, test wielokrotnego wyboru.

** Krótki tekst użytkowy: notatka, ankieta, ogłoszenie, zaproszenie, pocztówka, wiadomość  dłuższy tekst użytkowy: list formalny lub list prywatny.