Ogólne zasady rekrutacji dla maturzystów
aby poznać szczegóły kliknij na > treść uchwały

Uniwersytet Ekonomiczny > tresć uchwały

kierunek

przedmiot 1

+

przedmiot 2

+

przedmiot
dodatkowy

waga poziomu

· Ekonomia
· Finanse i rachunkowość
· Finanse i rachunkowość biznesu
· Gospodarka przestrzenna
· Gospodarka turystyczna
· Informatyka i ekonometria
· Międzynarodowe stosunki gospodarcze
· Zarządzanie

j. obcy*

+

matematyka

+


1 z 3 przedmiotów

R + 100 : 2
P + 40 : 2

· Polityka społeczna

j. obcy*
 

+

X

+

1 z 4 przedmiotów

R + 100 : 2
P + 40 : 2

· Towaroznawstwo
· Zarządzanie i
inżynieria produkcji

j. obcy*

+

X

+

1 z 4 przedmiotów

R + 100 : 2
P + 40 : 2

·  Studia prawno – ekonomiczne

j. obcy*
 

+ X +

1 z 3 przedmiotów

R + 100 : 2
P + 40 : 2

: geografia, historia, informatyka**
: geografia, historia, informatyka**, WOS
:  biologia, chemia, fizyka, matematyka
:  geografia, historia, matematyka

*język obcy nowożytny kandydat wybiera z grupy 5 języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. Język obcy można zdawać na poziomach: podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Przeliczniki poziomów P i R – patrz tabela powyżej, przelicznik dla poziomu dwujęzycznego ustala się w następujący sposób:
(1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2, przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z języka obcego.

** Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate – do wyboru przez kandydata.

Uwagi dodatkowe:
1. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego w ramach nowej matury, to przyjmuje sie, że uzyskał 0 punktów rankingowych z tego przedmiotu.

2. Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje sie, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu. 1%=1 pkt.

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 30 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata rekrutacyjna.

4. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia nastąpi nie wcześniej niż 5 maja i nie później niż 20 maja roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

5. Zasady dotyczące kandydatów legitymujących się dyplomem IB patrz uchwała str.9,10